Sphere card
Poskytujeme výhody a zľavy na kartu Sphere card.

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok.

 

Obchodná spoločnosť ESV plus s. r. o., so sídlom Potočná 145/43, 984 01 Lučenec ,IČO: 366 42321, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.: 10917/S (ďalej len „Predávajúci“) s prevádzkou na adrese Masarykova č.22,984 01 Lučenec týmto reklamačným poriadkom v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vznení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobeuplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kdemôže reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa spravujú právnym poriadkomSlovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskoršíchpredpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochranespotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov(ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnomriešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako„Zákon o alt. riešení spotr. sporov“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymipredpismi Slovenskej republiky.2. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľaumiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkePredávajúceho, ako aj na webovom sídle Predávajúceho: www.papiernictvoesv.sk a nažiadosť spotrebiteľa sa mu odovzdá v textovej podobe.3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskejzmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebopovolania.4. Tento reklamačný poriadok sa nepoužije na právne vzťahy medzi Predávajúcim asubjektom, ktorý nie je spotrebiteľom.5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.Reklamácia musí byť uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom a všeobecnezáväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.6. Výrobkom sa rozumie nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená,vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená naponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak satáto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťoualebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda aleboteplo určené pre spotrebiteľa.7. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľoviodplatne alebo bezodplatne vrátane činností upravených osobitnými predpismi, nad ktorýmivykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány verejnej správy, ako sú uvedené v § 19Zákona o ochrane spotrebiteľa; tým nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti podľa osobitnýchpredpisov vrátane zákonom prenesenej právomoci profesijných komôr.8. Tento reklamačný poriadok sa primerane použije aj na uplatnenie reklamácie službyposkytovanej Predávajúcim.

Článok II. Uplatnenie reklamácie

1. Spotrebiteľ je povinný pri používaní výrobku dodržiavať okrem všeobecne známychpravidiel aj podmienky stanovené pre používanie výrobku v záručnom liste alebo návode napoužitie, pripojenom k výrobku, užívať a ošetrovať výrobok v súlade s jeho prirodzenouživotnosťou.2. Na žiadosť spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi záruku písomnouformou (záručný list).3. Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v prevádzke, kde bol výrobokkúpený.4. V prípade, že výrobok nebol kúpený v prevádzke Predávajúceho, môže spotrebiteľ uplatniťreklamáciu u Predávajúceho aj e-mailom na elektronickej adrese Predávajúceho:esvplus@google.sk, alebo poštou na adrese sídla Predávajúceho: Potočná 145/43,984 01 Lučenec.5. Spotrebiteľ je povinný preukázať, že mu náleží právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiťpokladničný doklad, dodací list, záručný list, prípadne iným vierohodným spôsobompreukázať, že spotrebiteľovi prináleží právo uplatniť reklamáciu.6. Pre účely riadneho vybavenia reklamácie je nevyhnutné, aby bol výrobok nepoškodený(mechanickým spôsobom, neprimeraným pôsobením vlhka, tepla, prach, aby nemal porušenéplomby a pod.)7. Ak Predávajúci zistí, že spotrebiteľ nepoužíval a/alebo nemanipuloval s výrobkom vsúlade s článkom II. bod 1. reklamačného poriadku, nemusí reklamáciu uznať.6. Spotrebiteľ nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už vminulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.

Článok III. Lehota pre uplatnenie práv a záručná doba

1. Záručná doba na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je 24 mesiacov.2. Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže Predávajúci poskytnúť zárukupresahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto zárukyurčí v záručnom liste.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom.4. Doba od uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ poskončení 3 opravy bol povinný výrobok prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde kvýmene výrobku, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového výrobku.Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj ovykonaní opravy a o dobe jej trvania.5. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili vzáručnej dobe.6. V prípade použitého výrobku je možné lehotu pre uplatnenie práv z vadného plneniaskrátiť na 12 mesiacov, takéto skrátenie vyznačí Predávajúci na doklade o kúpe. Po uplynutílehoty nie je možné právo z vád u Predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnúinak alebo Predávajúci či výrobca poskytne zvláštnu záruku za akosť nad rámec jehozákonných povinností.7. Spotrebiteľ má povinnosť uplatniť svoje práva z vadného plnenia bez zbytočného odkladupotom, čo zistí, že na výrobku je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahupoškodenia, pokiaľ spotrebiteľ výrobok užíva, napriek skutočnosti, že má o vade vedomosť.8. Lehotu pre uplatnenie práv z vád nie je možné považovať za stanovenie životnostiVýrobku, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, správnosť a intenzituužívania alebo dohodou medzi spotrebiteľom a Predávajúcim.

Článok IV. Vybavenie reklamácie

1.Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania (i) odovzdanímopraveného výrobku, (ii) výmenou výrobku, (iii) vrátením kúpnej ceny výrobku, (iv)vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebojej odôvodnené zamietnutie.2. Pri reklamovaní vady výrobku je spotrebiteľ povinný predložiť doklad, na základe ktoréhodošlo ku kúpe výrobku alebo k poskytnutiu služby.3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanecpredávajúceho poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (ust. § 622 -623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto právspotrebiteľ uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m)Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dníodo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitétechnické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatneniareklamácie. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnenýchprípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvaťdlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamáciemá spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za novývýrobok.5. O prijatej reklamácii sa spotrebiteľovi vždy vystaví a odovzdá písomné potvrdenie o tom,kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil ( doklad o reklamácii), ktorý bude obsahovať: -dátum uplatnenia reklamácie; - rozhodnutie spotrebiteľa, ktoré z práv podľa všeobecnéhopredpisu (§ 622 – 623 Občianskeho zákonníka) uplatňuje; - stručný popis reklamovanéhovýrobku; informáciu o tom, kedy a kde bol výrobok zakúpený; - cena, za akú bol výrobokzakúpený; - stručný popis vady, prípadne ako k vade došlo; - pečiatka a podpis pracovníka,ktorý reklamáciu prijal; - kontaktné údaje spotrebiteľa (meno, priezvisko, adresa, telefonickýprípadne e-mailový kontakt).6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dníodo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolus vyplnenou časťou vybavenie reklamácie, list oboznamujúci spotrebiteľa o vybaveníreklamácie alebo e - mailová či sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.7. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiťalebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.8. Spotrebiteľ nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsobvybavenia reklamácie s výnimkou situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možnévôbec alebo včas uskutočniť.9. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena vadného výrobku za výrobok bez vád,plynie pre nový výrobok nová záručná doba znova odo dňa prevzatia tohto nového výrobku.10. Ak si spotrebiteľ vec po vybavení reklamácie včas neprevezme, začne záručná dobaplynúť odo dňa, kedy bol povinný si vec po reklamácií prevziať.11. Spotrebiteľ je povinný prevziať si reklamovaný výrobok do 30-tich dní odo dňa, kedymala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať siprimerané skladné či výrobok svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupemusí predávajúci kupujúceho dopredu upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotuk prevzatiu výrobku.

Článok V. Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí spotrebiteľom a za vady,ktoré sa vyskytnú po prevzatí výrobku v záručnej dobe. Pri veciach predávaných za nižšiucenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.2. Predávajúci vyhlasuje, že výrobok, ktorý predáva spotrebiteľovi má vlastnosti, ktoré sispotrebiteľ s Predávajúcim dohodli, výrobok má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvoupožadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základenimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre výrobok takéhodruhu obvyklé, že zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom, je v určenomzodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pripoužití výrobku uvádza, alebo pre ktorý sa výrobok obvykle používa.3. V prípade, že ide o odstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo požadovať, aby bola vadabezplatne, riadne, včas odstránená alebo, aby bol vadný výrobok vymenený za nový.O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci.4. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vadatýka len súčasti výrobku, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimeranénáklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady. Predávajúci je oprávnený vždyvymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.5. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá braní tomu, aby sa výrobok riadne užíval ako vec bezvady, spotrebiteľ má právo na výmenu výrobku alebo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté právaprislúchajú spotrebiteľovi, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže preopätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riadne výrobok užívať.Ako neodstrániteľná sa posudzuje aj vada, ktorej reklamácia nebola vybavená do 30 dní odprijatia reklamácie.6. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady,spotrebiteľ ma právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady. 7. Akmá spotrebiteľ právo na výmenu výrobku alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží naspotrebiteľ, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže užtúto voľbu sám jednostranne meniť.8. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bolavadná už pri prevzatí.9. Predávajúci nezodpovedá za vady výrobku ak: - je vada na veci v dobe prevzatia a pre takúvadu bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny; - ide o použitý výrobok a vada zodpovedá mierepoužívania alebo opotrebenia, ktoré mal výrobok pri prevzatí spotrebiteľom; - vada vznikla naveci opotrebovaním spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci(napr. uplynutím životnosti); - je spôsobená spotrebiteľom a vznikla nesprávnym užívaním,skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom spotrebiteľa či mechanickým poškodením a pod.;- vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv Predávajúceho.

Článok VI. Náklady reklamácie

1. Pokiaľ je reklamácia uznaná za oprávnenú, má spotrebiteľ právo na úhradu účelnevynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.2. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môžePredávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bezohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradunákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.3. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci juzamietol, osoba ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácieuviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslanýspotrebiteľom na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako ajvšetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu navýsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosťpredávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciunemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znovauplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s týmsúvisiace účelne vynaložené náklady.

Článok VII. Zmluvná záruka za akosť

1. Pokiaľ Predávajúci poskytol nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť,jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ záručný list alebo zmluvaneustanoví niečo iné.2. Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že dodaný výrobok bude po určitú dobuspôsobilý pre obvyklý účel, alebo že si zachová zmluvné alebo obvyklé vlastnosti. Prevzatiezáväzku zo záruky môže vyplývať zo zmluvy alebo z prehlásenia Predávajúceho, najmä voforme záručného listu.

Článok VIII. Informovanie spotrebiteľa o možnosti alternatívneho riešeniaspotrebiteľských sporov

1. Spotrebiteľ má právo požiadať Predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, žePredávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. AkPredávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedalzamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, spotrebiteľ môže podaťnávrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ktorý je spotrebiteľ povinný adresovaťsubjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alt. riešení spotr. sporov.2. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov aoprávnená právnická osoba.3. Orgánom alternatívneho riešenia sporov, ktorý je k dispozícií spotrebiteľovi pre prípadsporu s Predávajúcim, je Slovenská obchodná inšpekcia.4. Oprávnenou právnickou osobou, ktorá je k dispozícií spotrebiteľovi pre prípad sporu sPredávajúcim, je právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskejrepubliky podľa § 5 ods. 2 ZoRS.5. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľaZákona o alt. riešení spotr. sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešeniasporu medzi stranami sporu.6. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie jespokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, žePredávajúci porušil jeho práva.7. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektualternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo naňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.8. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosťobrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.9. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešeniasporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy,ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešeniasporov, sa neprihliada.10. Návrh musí obsahovať a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie,elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, b) presné označenie Predávajúceho, c)úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, 7 d) označenie, čoho sa spotrebiteľdomáha, e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu ainformáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný, f)vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívnehoriešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretádohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa §20 ods. 1 písm. a) až e).11. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujúskutočnosti uvedené v návrhu.12. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1Zákona o alt. riešení spotr. sporov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstvahospodárstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.13. Subjekt alternatívneho riešenia sporu môže návrh odmietnuť, okrem ďalších skutočnostíuvedených v Zákone o alt. riešení spotr. sporov, aj vtedy, pokiaľ vyčísliteľná hodnota sporunepresahuje sumu 20 eur.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu.

 

V Lučenci, dňa: 01.02.2017                                    Markotán Stanislav konateľ spoločnosti, v.r.